null nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

null nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm null giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của null.

Từ điển Anh Việt

 • null

  /nʌl/

  * tính từ

  vô hiệu, không có hiệu lực

  null and void: không còn hiệu lực nữa, không còn giá trị nữa (đạo luật, tờ di chúc, chứng thư, hiệp ước...)

  vô dụng, vô giá trị

  không có cá tính, không biểu lộ tâm tính

  (toán học) bằng không, không

  * danh từ

  chữ dùng để đánh lạc hướng (trong mật mã)

 • null

  không có, trống // số không

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • null

  lacking any legal or binding force

  null and void

  Synonyms: void

  Similar:

  nothing: a quantity of no importance

  it looked like nothing I had ever seen before

  reduced to nil all the work we had done

  we racked up a pathetic goose egg

  it was all for naught

  I didn't hear zilch about it

  Synonyms: nil, nix, nada, aught, cipher, cypher, goose egg, naught, zero, zilch, zip, zippo