glass pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glass pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glass pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glass pot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glass pot

    * kỹ thuật

    nồi nấu thủy tinh