frequency variation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency variation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency variation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency variation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • frequency variation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự biến thiên tần số