frequency synthesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency synthesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency synthesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency synthesis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • frequency synthesis

    * kỹ thuật

    sự tổng hợp tần số