frequency conversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frequency conversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frequency conversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frequency conversion.

Từ điển Anh Việt

 • frequency conversion

  (Tech) sự chuyển đổi tần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frequency conversion

  * kỹ thuật

  chuyển đổi tần số

  sự biến đổi tần số

  sự chuyển vị tần

  sự dịch tần

  điện lạnh:

  biến đổi tần số

  toán & tin:

  sự chuyển đổi tần số

  sự đổi tần

  điện tử & viễn thông:

  sự thay đổi tần số