exalt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exalt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exalt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exalt.

Từ điển Anh Việt

 • exalt

  /ig'zɔ:lt/

  * ngoại động từ

  đề cao, đưa lên địa vị cao, tâng bốc, tán tụng, tán dương

  to exalt to the skies: tâng bốc lên tận mây xanh

  ((thường) động tính từ quá khứ) làm cao quý

  làm đậm, làm thắm (màu...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • exalt

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tâng bốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • exalt

  raise in rank, character, or status

  exalted the humble shoemaker to the rank of King's adviser

  Similar:

  laud: praise, glorify, or honor

  extol the virtues of one's children

  glorify one's spouse's cooking

  Synonyms: extol, glorify, proclaim

  exhilarate: fill with sublime emotion

  The children were thrilled at the prospect of going to the movies

  He was inebriated by his phenomenal success

  Synonyms: tickle pink, inebriate, thrill, beatify

  inspire: heighten or intensify

  These paintings exalt the imagination

  Synonyms: animate, invigorate, enliven