equilibrium of supply and demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equilibrium of supply and demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equilibrium of supply and demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equilibrium of supply and demand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equilibrium of supply and demand

    * kinh tế

    thăng bằng cung cầu