equilibrium electrode potential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equilibrium electrode potential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equilibrium electrode potential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equilibrium electrode potential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equilibrium electrode potential

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thế điện cực cân bằng