enter an item in the ledger (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enter an item in the ledger (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enter an item in the ledger (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enter an item in the ledger (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enter an item in the ledger (to...)

    * kinh tế

    ghi một mục vào sổ cái