electro absorption transceiver (eat) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electro absorption transceiver (eat) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electro absorption transceiver (eat) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electro absorption transceiver (eat).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electro absorption transceiver (eat)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy thu phát hấp thụ điện