education applications software nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

education applications software nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm education applications software giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của education applications software.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • education applications software

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần mềm ứng dụng giáo dục