educational resources information centre [internet] (eric) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

educational resources information centre [internet] (eric) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm educational resources information centre [internet] (eric) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của educational resources information centre [internet] (eric).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • educational resources information centre [internet] (eric)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trung tâm thông tin tài nguyên giáo dục