due nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

due nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm due giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của due.

Từ điển Anh Việt

 • due

  /dju:/

  * danh từ

  quyền được hưởng; cái được hưởng

  to give somebody his due: cho ai cái mà người ta có quyền được hưởng

  món nợ (cho ai vay; vay của ai), tiền nợ; cái phải trả

  to pay one's dues: trả nợ; trả cái mình phải trả

  to claim one's dues: đòi nợ

  (số nhiều) thuế

  harbour dues: thuế bến

  (số nhiều) hội phí, đoàn phí

  party dues: đảng phí

  for a full due

  (hàng hải) mãi mãi, hoàn toàn

  * tính từ

  đến kỳ đòi, đến kỳ, đến hạn, phải trả (nợ...)

  bill due on May 1st: hối phiếu trả vào ngay mồng 1 tháng 5;

  to fall (become) due: đến kỳ phải trả, đến hạn

  đáng, xứng đáng, thích đáng, đáng, đúng với quyền được hưởng, đúng với cái được hưởng

  with due attention: với sự chú ý thích đáng

  in due from: theo đúng thể thức

  in due time: đúng giờ

  to have one's due reward: được phần thưởng xứng đáng

  after due consideration: sau khi có sự cân nhắc thích đáng, sau khi suy nghĩ kỹ

  vì, do bởi, tại, nhờ có

  it is due to him: tại hắn ta

  due to one's negligence: do cẩu thả, do lơ đễnh

  due to fog the boat arrived late: tại sương mù tàu đến chậm

  the discovery is due to Newton: nhờ có Niu-tơn mà có phát minh

  phải đến, phải (theo kế hoạch, theo quy định...)

  the train is due at two o'clock: xe lửa phải đến vào lúc hai giờ

  the train is due and overdue: xe lửa đáng lẽ phải đến và phải đến từ lâu rồi

  he is due to speak at the meeting tonight: anh ta phải nói ở buổi mít tinh đêm nay

  I'm due to start early: tôi phải khởi hành sớm

  * phó từ

  đúng

  to go due north: đi đúng hướng bắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • due

  that which is deserved or owed

  give the devil his due

  a payment that is due (e.g., as the price of membership)

  the society dropped him for non-payment of dues

  owed and payable immediately or on demand

  payment is due

  Antonyms: undue

  scheduled to arrive

  the train is due in 15 minutes

  suitable to or expected in the circumstances

  all due respect

  due cause to honor them

  a long due promotion

  in due course

  due esteem

  exercising due care

  Antonyms: undue

  directly or exactly; straight

  went due North

  Similar:

  ascribable: capable of being assigned or credited to

  punctuation errors ascribable to careless proofreading

  the cancellation of the concert was due to the rain

  the oversight was not imputable to him

  Synonyms: imputable, referable