duellist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

duellist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm duellist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của duellist.

Từ điển Anh Việt

  • duellist

    /'dju:əlist/

    * danh từ

    người (tham gia cuộc) đọ kiếm tay đôi, người (tham gia cuộc) đọ súng tay đôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet