correction of design nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

correction of design nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm correction of design giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của correction of design.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • correction of design

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự sửa đồ án