cork up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cork up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cork up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cork up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cork up

    Similar:

    cork: close a bottle with a cork

    Antonyms: uncork

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).