corkboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corkboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corkboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corkboard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • corkboard

    a heat-insulating building material consisting of cork granules that are made into sheets by compressing and baking

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).