cork oak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cork oak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cork oak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cork oak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cork oak

    medium-sized evergreen oak of southern Europe and northern Africa having thick corky bark that is periodically stripped to yield commercial cork

    Synonyms: Quercus suber

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).