cork-leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cork-leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cork-leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cork-leg.

Từ điển Anh Việt

  • cork-leg

    /'kɔ:kleg/

    * danh từ

    chân giả