cork-oak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cork-oak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cork-oak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cork-oak.

Từ điển Anh Việt

  • cork-oak

    * danh từ

    cây sồi có vỏ để làm bần