control of processes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

control of processes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm control of processes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của control of processes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • control of processes

    * kỹ thuật

    sự khống chế mức chịu khói