control byte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

control byte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm control byte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của control byte.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • control byte

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bai điều khiển