control of inflation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

control of inflation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm control of inflation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của control of inflation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • control of inflation

    * kinh tế

    kiểm soát lạm phát