control injection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

control injection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm control injection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của control injection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • control injection

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự phun kiểm tra