control force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

control force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm control force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của control force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • control force

    * kỹ thuật

    lực kiểm tra