conference session nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conference session nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conference session giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conference session.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conference session

    * kỹ thuật

    buổi họp (hội nghị)