conference rooms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conference rooms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conference rooms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conference rooms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conference rooms

    * kỹ thuật

    hội trường

    phòng hội thảo