conference calling (conf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conference calling (conf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conference calling (conf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conference calling (conf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conference calling (conf)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    gọi kiểu hội nghị