conference (conf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conference (conf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conference (conf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conference (conf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conference (conf)

    * kỹ thuật

    hội nghị