conference des administrations europeennes des postes et telecomunications (european conference of posts and telecommunications administrations) (cept) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conference des administrations europeennes des postes et telecomunications (european conference of posts and telecommunications administrations) (cept) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conference des administrations europeennes des postes et telecomunications (european conference of posts and telecommunications administrations) (cept) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conference des administrations europeennes des postes et telecomunications (european conference of posts and telecommunications administrations) (cept).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conference des administrations europeennes des postes et telecomunications (european conference of posts and telecommunications administrations) (cept)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hội nghị các tổ chức bưu chính viễn thông châu âu