conference board (the...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conference board (the...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conference board (the...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conference board (the...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conference board (the...)

    * kinh tế

    Hội đồng Hội nghị thường niên các nhà doanh nghiệp