conference network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conference network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conference network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conference network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conference network

    * kỹ thuật

    mạng hội nghị