conference internationale des grandes resaux electrques (international conference on large high voltage electric system) (cigre) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conference internationale des grandes resaux electrques (international conference on large high voltage electric system) (cigre) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conference internationale des grandes resaux electrques (international conference on large high voltage electric system) (cigre) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conference internationale des grandes resaux electrques (international conference on large high voltage electric system) (cigre).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conference internationale des grandes resaux electrques (international conference on large high voltage electric system) (cigre)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống quốc tế về điện cao áp lớn