chemical attraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chemical attraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chemical attraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chemical attraction.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chemical attraction

    Similar:

    affinity: the force attracting atoms to each other and binding them together in a molecule

    basic dyes have an affinity for wool and silk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).