capital of california nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital of california nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital of california giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital of california.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capital of california

    Similar:

    sacramento: a city in north central California 75 miles to the northeast of San Francisco on the Sacramento River; capital of California

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).