capital and interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital and interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital and interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital and interest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • capital and interest

    * kinh tế

    vốn và lãi