candy wrapping machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy wrapping machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy wrapping machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy wrapping machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • candy wrapping machine

    * kinh tế

    máy gói kẹo