candy centre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy centre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy centre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy centre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • candy centre

    * kinh tế

    vỏ bọc kẹo