candy pulling machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy pulling machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy pulling machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy pulling machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • candy pulling machine

    * kinh tế

    máy kéo kẹo cứng