candy corn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy corn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy corn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy corn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • candy corn

    a small yellow and white candy shaped to resemble a kernel of corn

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).