candy paint job nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy paint job nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy paint job giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy paint job.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • candy paint job

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lớp sơn làm bóng