candy hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • candy hook

    * kinh tế

    móc để kéo dài khối kẹo