candy bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy bar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • candy bar

    a candy shaped as a bar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).