candy depositing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy depositing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy depositing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy depositing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • candy depositing machine

    * kinh tế

    máy đổ bánh kẹo