candy stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

candy stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm candy stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của candy stick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • candy stick

    * kinh tế

    bánh caramen