bag packaging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bag packaging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bag packaging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bag packaging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bag packaging

    * kỹ thuật

    sự bao gói túi

    sự đóng bao túi