albumin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albumin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albumin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albumin.

Từ điển Anh Việt

 • albumin

  /'ælbjumin/

  * danh từ

  (hoá học) Anbumin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • albumin

  * kinh tế

  anbumin

  * kỹ thuật

  y học:

  chất đạm tan trong nước và đông lại khi nóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • albumin

  a simple water-soluble protein found in many animal tissues and liquids

  Synonyms: albumen