albumin glue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albumin glue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albumin glue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albumin glue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albumin glue

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    keo anbumin