albuminolysin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminolysin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminolysin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminolysin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albuminolysin

    * kỹ thuật

    y học:

    anbumin tiêu tố