albuminuria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminuria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminuria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminuria.

Từ điển Anh Việt

 • albuminuria

  /æl,bju:mi'njuəriə/

  * danh từ

  (y học) chứng đái anbumin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • albuminuria

  * kỹ thuật

  y học:

  anbumin niệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • albuminuria

  the presence of excessive protein (chiefly albumin but also globulin) in the urine; usually a symptom of kidney disorder

  Synonyms: proteinuria